Chia sẻ Khóa học Javascript Chuyên Sâu
Bạn sẽ học được: Hiểu rõ scope trong Javascript. Hiểu rõ toán tử trong Javascript. Hiểu rõ Object và Function trong Javascript. Xử dụng thành thạo syntax của ES6. Áp dụng kiến thức Javascript và các framework phổ biến hiện nay. Có thể đọc được các libary nổi tiếng và phổ biến hiện nay như… (1 comment)